Synopsi Spoudes Didaskalia Ebeiria Epitropes
Periodika
Synedria
Alles

 

  1. Χατζηχρήστος Θ., Μαρσέλη Κ., 2011, Τα βασικά του ARCGIS 10, Φάσμα and ART, Αθήνα

  2. Μαρακάκης Ι., Παγουρτζή Ε., Πανόπουλος Γ., Τσιγάνη Σ., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Παρακολούθηση της Οδηγίας Inspire και πρόταση ενσωμάτωσης της στην Ελλάδα, ΤΕΕ, Αθήνα

  3. Χατζηχρήστος Θ., 2006, Λογική της Ασάφειας, στο βιβλίο «Ανάλυση Χώρου: Θεωρία, Μεθοδολογία και Τεχνικές», Τόμος 2, του Κ. Κουτσόπουλου, σελ. 299-326

  4. Χατζηχρήστος Θ., 2002, Τα ΓΣΠ και η Λογική της Ασάφειας στην Ανάλυση του Χώρου, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα «Εφαρμογές ΓΣΠ στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό», μεταπτυχιακό πρόγράμμα «Γεωπληροφορική», ΕΜΠ

  5. Κουτσόπουλος Κ., Χατζηχρήστος Θ., 2000, Χρήση ΓΣΠ με το λογισμικό Arcview, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα «Εφαρμογές Γεωπληροφορικής- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γεωπληροφορική», 65 σελίδες (από το 2000 ως το 2004)

  6. Κουτσόπουλος Κ., Χατζηχρήστος Θ., Δάρρα Αθ., 2000, Εφαρμογές ΓΣΠ, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το κατ’επιλογή μάθημα του 5ου εξαμήνου «Εφαρμογές ΓΣΠ», της ΣΑΤΜ, 117 σελίδες (από το 2000 ως το 2004)

  7. Χατζηχρήστος Θ., 1999, Προσδιορισμός Οικοπεριφερειών με τη χρήση ΓΣΠ και Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ

   

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1. Χατζηχρήστος Θ., Μαρσέλη Κ., 2011, Τα βασικά του ARCGIS 10, Φάσμα and ART, Αθήνα

To εκπαιδευτικό εγχειρίδιο απευθύνεται, σε όλους όσους θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στη νέα έκδοση του λογισμικού ARCGIS αλλά αποτελεί κι ένα χρήσιμο οδηγό για όσους θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες οποιουδήποτε λογισμικού GIS, το οποίο διαχειρίζεται διανυσματικά δεδομένα και την πορεία των εργασιών για την διεκπεραίωση μιας τυπικής μελέτης.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού μιας τυπικής μελέτης με Γεωπληροφοριακά Συστήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή και οι βασικές ιδιότητες του λογισμικού Arcgis 10, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ενός τυπικού προβλήματος χωροθέτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο καλύπτεται η διαδικασία ψηφιοποίησης γεωμετρικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών ενός επιπέδου, ενώ στο επόμενο αναλύεται συνοπτικά η διαδικασία διόρθωσης πιθανών λαθών, τοπολογικών ή μη. Στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η διαδικασία διαχείρισης του Πίνακα Περιγραφικής Πληροφορίας ενός θεματικού επιπέδου. Στο επόμενο κεφάλαιο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία ανάλυσης για διανυσματικά δεδομένα, ενώ στο όγδοο περιγράφονται οι βασικές αρχές και εντολές χαρτογραφικής απεικόνισης.

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Μαρακάκης Ι., Παγουρτζή Ε., Πανόπουλος Γ., Τσιγάνη Σ., Χατζηχρήστος Θ., 2008, Παρακολούθηση της Οδηγίας Inspire και πρόταση ενσωμάτωσης της στην Ελλάδα, ΤΕΕ, Αθήνα

Η κοινοτική οδηγία INSPIRE, ονομασία που υποδηλώνει τα αρχικά της φράσης Infrastructure for Spatial Information in Europe (Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών), δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη με σκοπό, όχι μόνο την παροχή πληροφοριών προς δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες, αλλά και την υλοποίηση, συντονισμό και αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στις χώρες-μέλη σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης. Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το ΤΕΕ, στην συγκεκριμένη ομάδα εργασίας είχε τα εξής τμήματα :

 • Τη μελέτη και παρακολούθηση της υπό διαμόρφωσης κοινοτικής οδηγίας INSPIRE, σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής της (Αρχιτεκτονικό μοντέλο, Νομοθετικό πλαίσιο, Κανόνες Υλοποίησης).
 • την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά την σταδιακή ενσωμάτωση της οδηγίας.
 • την καταγραφή των επίπεδων γεωγραφικής πληροφορίας που ορίζονται από την κοινοτική οδηγία σε εθνικό επίπεδο και πιθανών ελλείψεων αυτής καθώς και ο προσδιορισμός αρμόδιου/ων φορέα/ων για καθένα από αυτά.
 • την καταγραφή των μεταδεδομένων (κλίμακα, έκταση δεδομένων – ποσοστό κάλυψης, έτος δημιουργίας δεδομένων) ως πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένους φορείς.
 • την ανάλυση και προτάσεις για θέματα υλοποίησης Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών, την πολιτική διάθεσης αυτών καθώς και σεναρίων οργανωτικής δομής του Συντονιστή Φορέα.

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

3. Χατζηχρήστος Θ., 2006, Λογική της Ασάφειας, στο βιβλίο «Ανάλυση Χώρου: Θεωρία, Μεθοδολογία και Τεχνικές», Τόμος 2, του Κ. Κουτσόπουλου, σελ. 299-326

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου του Κ. Κουτσόπουλου ασχολείται με εξειδικευμένες μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα με την παλινδρόμηση, με την παραγοντική ανάλυση, τη διακριτική ανάλυση, την ταξινομική ανάλυση, με μοντέλα χωρικής αλληλεπίδρασης, με μοντέλα χωροθετήσεων-κατανομών, όπως επίσης και με τα νευρωνικά δίκτυα. Το κεφάλαιο της λογικής της ασάφειας αναφέρει τα βασικά της χαρακτηριστικά, τα συστατικά μέρη των ασαφών συστημάτων καθώς και αναλύει τη λογική της ασαφούς ταξινόμησης.

 

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

4. Χατζηχρήστος Θ., 2002, Τα ΓΣΠ και η Λογική της Ασάφειας στην Ανάλυση του Χώρου, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα «Εφαρμογές ΓΣΠ στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό», μεταπτυχιακό πρόγράμμα «Γεωπληροφορική», ΕΜΠ

Τα ΓΣΠ θεωρούνται από αρκετούς ερευνητές το αυτονόητο περιβάλλον ανάλυσης των γεωγραφικών δεδομένων, ενώ όλες οι διαδικασίες ανάλυσης, στα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού βασίζονται στην δυαδική λογική. Εδώ και λίγα χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ερευνητικό στάδιο περισσότερο, η διαδικασία αντιμετώπισης των προβλημάτων του χώρου, με την αξιοποίηση της λογικής της ασάφειας, στο πλαίσιο των ΓΣΠ. Οι εκπαιδευτικές αυτές σημειώσεις, έχουν ως στόχο να παραθέσουν μια γενική εικόνα για τη λογική της ασάφειας, όπως και το μεθοδολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης ενός γεωγραφικού προβλήματος, με τη χρήση της, μέσα από την παράθεση αντιπροσωπευτικών εφαρμογών. Οι σημειώσεις αποτελούνται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο παρατίθενται τα βασικά αναλυτικά εργαλεία των ΓΣΠ, ενώ στο δεύτερο οι βασικές αρχές της λογικής της ασάφειας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά στάδια επίλυσης ενός γεωγραφικού προβλήματος, με τη λογική της ασάφειας. Στο τέταρτο καταγράφεται η αξιοποίηση της ασαφούς ταξινόμησης στην επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων. Τα επόμενα τρία κεφάλαια αποτελούν τυπικές εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων. Ακολουθούν συμπεράσματα της χρήσης της μεθόδου της λογικής της ασάφειας στην ανάλυση του χώρου.

 

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5. Κουτσόπουλος Κ., Χατζηχρήστος Θ., 2000, Χρήση ΓΣΠ με το λογισμικό Arcview, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα «Εφαρμογές Γεωπληροφορικής- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γεωπληροφορική», 65 σελίδες (από το 2000 ως το 2004)

Στις σημειώσεις αυτές γίνεται μια προσπάθεια μετάδοσης των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για την επίλυση ενός χωρικού προβλήματος, από την εισαγωγή των δεδομένων μέχρι την απόδοση τους, μέσα από τις δυνατότητες του επιτραπέζιου λογισμικού Arcview. Παρατίθενται οι βασικότερες εντολές εισαγωγής, διαχείρισης και απόδοσης δεδομένων, καθώς επίσης παρατίθεται εκπαιδευτικό παράδειγμα χωρικής ανάλυσης, με τα βασικότερα αναλυτικά εργαλεία των ΓΣΠ, όπως είναι η δημιουργία ζώνης (buffering), η αλληλεπίθεση (overlay) και η επιλογή.

 


top of the page
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

6. Κουτσόπουλος Κ., Χατζηχρήστος Θ., Δάρρα Αθ., 2000, Εφαρμογές ΓΣΠ, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το κατ’επιλογή μάθημα του 5ου εξαμήνου «Εφαρμογές ΓΣΠ», της ΣΑΤΜ, 117 σελίδες (από το 2000 ως το 2004)

Στις εκπαιδευτικές σημειώσεις αυτές επιχειρείται η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων ενός ΓΣΠ, μέσα από ένα εκπαιδευτικό παράδειγμα επίλυσης ενός χωροθετικού προβλήματος, από τον σχεδιασμό της γεωγραφικής βάσης των δεδομένων μέχρι την απόδοση τους, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού Arcinfo. Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν ένα παράδειγμα σχεδιασμού γεωγραφικής βάσης δεδομένων, τις απαραίτητες διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων, διαχείρισης τους (μετατροπές συστημάτων συντεταγμένων, ένωση φύλλων χάρτη κτλ) και την απεικόνιση τους σε χάρτη. Το κύριο βάρος αποδίδεται στις αναλυτικές ικανότητες των ΓΣΠ, όπως αυτές υλοποιούνται από το λογισμικό Arcinfo.

 

top of the page_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

7. Χατζηχρήστος Θ., 1999, Προσδιορισμός Οικοπεριφερειών με τη χρήση ΓΣΠ και Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ

Η φιλοσοφία της επιστήμης βασίζεται στην παραδοχή του αξιώματος, ότι υπάρχουν τάξεις παρόμοιων φαινομένων που μπορούν να μεταχειρισθούν σαν μια μονάδα, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων γενικεύσεων των όψεων της συμπεριφοράς τους. Στην λογική αυτή εντάσσονται και οι γεωγραφικές περιφέρειες, ο προσδιορισμός των οποίων αποσκοπεί στην ελάττωση των λεπτομερειών για μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Ενα είδος τέτοιων περιφερειών είναι και οι οικολογικές περιφέρειες ή οικοπεριφέρειες, οι οποίες έχουν γίνει γενικά αποδεκτές σαν περιφέρειες με σχετική ομοιογένεια σε οικολογικά συστήματα ή με σχεσεις μεταξύ οργανισμών και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Ο προσδιορισμός των ορίων τους αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της διατριβής μια και τα μεθοδολογικά πλαίσια, όπως οι οικοπεριφέρειες. που διαχωρίζουν ή κατατάσσουν φυσικά διαθέσιμα σε σχετικά ομοιογενείς μονάδες παρέχουν ένα εργαλείο για την επιτάχυνση και τη διευθέτηση των διαδικασίων της εκτίμησης καθώς και της διαχείρισης φυσικών διαθεσιμων. Ο προσδιορισμός των ορίων των οικοπεριφερειών εξετάστηκε σε συνδυασμό με τα βέλτιστα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που θα μπορούσαν να τον υλοποιήσουν. Καταρχήν χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των ΓΣΠ που απο τους περισσότερους ερευνητές θεωρείται το αυτονόητο περιβάλλον διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων. Απεδείχθη οτι, τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία (αλληλεπίθεση, στατιστική λογική) των ΓΣΠ δεν είναι επαρκή για την επίλυση του προβλήματος του προσδιορισμού των ορίων των οικοπεριφερειών. Ετσι, θεωρήθηκε σκόπιμος ο εμπλουτισμός των αναλυτικών ικανοτήτων τους με άλλες μεθόδους. Για αυτό το λόγο περιγράφηκαν και αναλύθηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα μπορούσαν ή και έχουν χρησιμοποιηθεί στον προσδιορισμό των ορίων των οικοπεριφερειών, στο περιβάλλον των ΓΣΠ. Στην διατριβή αυτή προτάθηκε ως μέθοδος προσδιορισμού οικοπεριφερειών, με αρκετά πλεονεκτήματα, η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση που βασίζεται στην ασαφή λογική και υλοποιείται με νευρωνικά δίκτυα. Η μεθοδολογική προσέγγιση με την οποία τα ΓΣΠ σε συνδυασμό με την προτεινόμενη μέθοδο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο σε ένα σύστημα υποστήριξης χωρικών περιβαλλοντικών αποφάσεων αναλύθηκε και τεκμηριώθηκε. Στο πλαίσιο της διατριβής αυτής αναπτύχθηκε μια εφαρμογή προσδιορισμού οικοπεριφερειών στους ορεινούς όγκους της Βόρειας Πίνδου με σκοπό την αξιοποίηση τους στον καθορισμό ζωνών προστασίας στην περιοχή.

 


top of the page
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 
e-mail English